ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณอำไพ EU382472679TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019
คุณกรรชลีย์ EU382472651TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019
คุณธาตรี RB224975166TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณขนิษฐา RB224975152TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณศิริวรรณ RB224975149TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณวิชุดา RB224975135TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณสุกัลยา RB224975121TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณปิตุพงษ์ RB224975095TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณทรายทอง RB224975081TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณอภิญญา RB224975078TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2019
คุณยุพา EU382472617TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณจุฑาพร EU382472594TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณอลิสา EU382472585TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณธัญญารัตน์ EU382472577TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณรุ่งนภา EU382472563TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณอนุธิดา EU382472550TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019
คุณกนกวรรณ RB224975020TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
คุณสุรีวรรณ RB224975033TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
คุณวิจาริณี RB224975047TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
คุณไพลิน RB224975016TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
คุณศิรประภา RB224975002TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
คุณหทัยวงศ์ RB224974982TH ไปรษณีย์ไทย Jan 14, 2019
บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด(จัดซื้อ) EU382472501TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019
คุณสุนันทา EU382472475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019
คุณศักดิ์วุฒิ EU382472461TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019
K.Nichapa EU382472515TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019
คุณขวัญชนก EU382472489TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019
คุณศศิธร RB224974925TH ไปรษณีย์ไทย Jan 11, 2019
คุณพรหมพร EU382472427TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 11, 2019
คุณณวียา EU382472435TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 11, 2019
คุณสริสรา EU382472413TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 11, 2019
คุณวีณา EU382472400TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 11, 2019
คุณวีณา RB224974894TH ไปรษณีย์ไทย Jan 10, 2019
คุณเสาวลักษณ์ RB224974903TH ไปรษณีย์ไทย Jan 10, 2019
คุณจุฑามาศ RB224974917TH ไปรษณีย์ไทย Jan 10, 2019
คุณอิทธิกร EU382472356TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
คุณธัญญารัตน์ EU382472360TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
คุณสุภาวิณี EU382472373TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
คุณฐิติญา EU382472342TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
K.thanatcha EU382472339TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
คุณคมกฤช EU382472325TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
K.Taobin EU382472311TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019
คุณจิราภรณ์ RB224974863TH ไปรษณีย์ไทย Jan 09, 2019
คุณอัญวีณ์ PB357576204TH ไปรษณีย์ไทย Jan 09, 2019
คุณชณุตพร RB224974850TH ไปรษณีย์ไทย Jan 09, 2019
คุณวิวิศน์ RB224974829TH ไปรษณีย์ไทย Jan 09, 2019
คุณกรองทอง EU382472254TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2019
คุณกรรชลีย์ EU382472268TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2019
คุณทัศนันท์ EU382472299TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2019
K.Waradhanond EU382472237TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2019
ชื่อลูกค้า : คุณอำไพ
Tracking number : EU382472679TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณกรรชลีย์
Tracking number : EU382472651TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณธาตรี
Tracking number : RB224975166TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณขนิษฐา
Tracking number : RB224975152TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณศิริวรรณ
Tracking number : RB224975149TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณวิชุดา
Tracking number : RB224975135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณสุกัลยา
Tracking number : RB224975121TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณปิตุพงษ์
Tracking number : RB224975095TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณทรายทอง
Tracking number : RB224975081TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณอภิญญา
Tracking number : RB224975078TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณยุพา
Tracking number : EU382472617TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑาพร
Tracking number : EU382472594TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณอลิสา
Tracking number : EU382472585TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณธัญญารัตน์
Tracking number : EU382472577TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณรุ่งนภา
Tracking number : EU382472563TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณอนุธิดา
Tracking number : EU382472550TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณกนกวรรณ
Tracking number : RB224975020TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณสุรีวรรณ
Tracking number : RB224975033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณวิจาริณี
Tracking number : RB224975047TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณไพลิน
Tracking number : RB224975016TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณศิรประภา
Tracking number : RB224975002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณหทัยวงศ์
Tracking number : RB224974982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด(จัดซื้อ)
Tracking number : EU382472501TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณสุนันทา
Tracking number : EU382472475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณศักดิ์วุฒิ
Tracking number : EU382472461TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : K.Nichapa
Tracking number : EU382472515TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณขวัญชนก
Tracking number : EU382472489TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร
Tracking number : RB224974925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณพรหมพร
Tracking number : EU382472427TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณณวียา
Tracking number : EU382472435TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณสริสรา
Tracking number : EU382472413TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณวีณา
Tracking number : EU382472400TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณวีณา
Tracking number : RB224974894TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณเสาวลักษณ์
Tracking number : RB224974903TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑามาศ
Tracking number : RB224974917TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณอิทธิกร
Tracking number : EU382472356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณธัญญารัตน์
Tracking number : EU382472360TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณสุภาวิณี
Tracking number : EU382472373TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณฐิติญา
Tracking number : EU382472342TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : K.thanatcha
Tracking number : EU382472339TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณคมกฤช
Tracking number : EU382472325TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : K.Taobin
Tracking number : EU382472311TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณจิราภรณ์
Tracking number : RB224974863TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณอัญวีณ์
Tracking number : PB357576204TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณชณุตพร
Tracking number : RB224974850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณวิวิศน์
Tracking number : RB224974829TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณกรองทอง
Tracking number : EU382472254TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณกรรชลีย์
Tracking number : EU382472268TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณทัศนันท์
Tracking number : EU382472299TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : K.Waradhanond
Tracking number : EU382472237TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ :

หมวดหมู่สินค้า